Upravit stránku

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Společnost Lázně Bělohrad a.s. provozuje lázeňský resort Tree of Life (dále jen resort).

Resort provozuje internetové stránky (dále jen Web) a obdobné systémy (dále jen „Systémy“) umožňující uživatelům vybrat a rezervovat ubytovací, stravovací, léčebné, wellness, rekondiční a obdobné služby a balíčky (dále jen služby nebo balíčky), které poskytuje. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu a lze je doplňovat elektronickou cestou. Podmínky jsou vystaveny elektronicky v aktuální verzi na adrese Webu a jsou součástí každé potvrzené rezervace ubytování nebo balíčku služeb.

2. Informace o Ubytovacím zařízení a službách

Resort na internetových stránkách publikuje podrobnosti o ubytovacím zařízení, službách, cenách a další informace potřebné pro informování Klientů. Resort se zavazuje na Webech uvádět informace pravdivě a přesně a pravidelně je aktualizovat.

3. Objednání pobytu nebo služby

Klient si může objednat pobyt (služby) přímo na internetové stránce. V tomto případě se Resort zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 24 hodin. V případě pobytu klienta v místě Resortu, může si vyzvednout přihlašovací dokumenty osobně v kanceláři (recepci) Resortu. Pobyt je taktéž možno zakoupit u smluvních prodejců produktů Resortu.

4. Časové vymezení a závaznost rezervací

4.1 Smluvní vztah mezi Resortem a klientem vzniká potvrzením řádně vyplněné, klientem podepsané objednávky (přihlášky) k pobytu nebo službám, obsahuje - li i konečnou cenu. Za potvrzenou objednávku (přihlášku) k pobytu se považuje i rezervace v Online rezervačním systému Resortu. Za neplnoleté děti podepisuje objednávku (přihlášku) zákonný zástupce), za právnickou osobu statutární orgán nebo zástupce na základě plné moci.

4.2 Pokud dojde k potvrzení objednávky včetně stanovené konečné ceny pro Klienta elektronickými prostředky (potvrzený e-mail nebo fax), je tato objednávka pro Klienta i Resort rovněž závazná (dále jen Potvrzení objednávky).

4.3 Nezaplacením ceny služeb řádně a včas, včetně zálohové platby, vzniká Resortu právo od smluvního vztahu odstoupit. Odstoupením od smluvního vztahu z uvedeného důvodu vzniká Resortu právo na zaplacení stornovacího poplatku ve výši 20 % potvrzené ceny pobytu (služby).

5. Cena pobytu (služby)

Výsledná cena pobytu a péče o klienta vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb Resortu. Resort dále provádí cenové úpravy s ohledem na sezóny, last-minuty, víkendy, dlouhodobé pobyty a obdobné situace. Konečnou cenu se Klient dozví na písemném Potvrzení objednávky, které je Klientovi zasláno na základě jeho poptávky (bod 4). Pro rezervaci jsou závazné podmínky definované Resortem v okamžiku rezervace, nedojde - li k jiné dohodě.

6. Platební podmínky

Resort podporuje následující způsoby placení za realizované rezervace. Používá se ten, který je v okamžiku rezervace v Potvrzení objednávky dohodnut:

A. Platby předem, na účet Resortu

Resort doručí Klientovi současně s Potvrzením objednávky zálohovou nebo konečnou fakturu. Povinností Klienta je zaplatit účtovanou částku na účet Resortu (uvedený na faktuře) ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené buď bankovním převodem nebo platební kartou na základě předautorizace. Případný doplatek ceny Klient zaplatí při příjezdu přímo v ASL (viz písm. B).

B. Platba na recepci

Použije se v individuálních, předem dohodnutých případech a pro doplatek ceny, když došlo k zálohové platbě.

7. Detailní a storno podmínky poskytování služeb

7.1 Zrušení účasti na pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou (elektronickými kom. prostředky, faxem). Pro zrušení rezervace je nutné prokázat oprávněnost ke zrušení rezervace předložením čísla rezervace. Při osobním předávání je pro stanovení stornovacího poplatku rozhodující datum provedení storna v ASL a při odeslání v doporučeném dopise či e-mailem, datum odeslání.

7.2 Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje ASL stornovací poplatky. Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny objednaných služeb v závislosti na počtu dnů zbývajících do dne nástupu k pobytu takto:

27 - 22 dnů 20 %
21 - 15 dnů 50 %
14 - 6 dnů 75 %
5 - 1 den 90 %

Stornem v den nástupu, resp. nenastoupením (neoznámení zrušení) k pobytu a výkonu objednaných služeb, 100 %.

Nárok na zaplacení storno poplatku nevzniká Resortu v případě smrti klienta, osoby blízké (§ 116 obč. zák.), hospitalizaci klienta či osoby blízké ve zdravotnickém zařízení z důvodu náhlých zdravotních problémů.

7.3 Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

7.4 Další změny objednávky ze strany zákazníka (změna termínu, ubytovacího zařízení, druhu pokoje nebo apartmá apod.) mohou být považovány za zrušení účasti na pobytu a budou podléhat výše uvedeným stornovacím poplatkům.

7.5 Porušení „povinností klienta“ uvedených v bodě 4 podléhá výše uvedeným stornovacím poplatkům.

7.6 Pokud zákazník zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je Resort povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v odst. 7.1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

7.7 Při využití online rezervačního systému a formě úhrady převodem z bankovního účtu je nutné pro potvrzení rezervace zaplatit účtovanou částku do 14 dnů od rezervace. Při nedodržení tohoto ustanovení nebude rezervace potvrzena.

8. Povinnosti klienta

8.1 Poskytnout Resortu veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit přihlášku k pobytu.

8.2 Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt.

8.3 Je-li klientem právnická osoba, pověřit oprávněného zástupce, který bude s Resortem komunikovat a který seznámí své účastníky pobytu s podmínkami a informacemi, jež obdrží od Resortu.

8.4 V případě, že se k pobytu váže i doprava zabezpečovaná Resortem, dostavit se na místo odjezdu ve stanovenou dobu.

9. Vyloučení klienta z pobytu

9.1. Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy, nerespektuje program pobytu, odmítá se řídit pokyny průvodce / zaměstnanců zařízení, v němž je ubytován, slovně napadá zástupce Resortu, jakož i léčebně rehabilitačních center, poškozuje majetek a svým chováním omezuje práva jiných klientů, či jinak porušuje ubytovací řád resortu, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu může zaniknou nárok na náhradu za stravu a lázeňské služby (dále jen nevyužité služby).

9.2. Nárok klienta na náhradu za nevyužité služby se řídí těmito pravidly:

  • v případě zkrácení pobytu o 1 den nárok na náhradu nevzniká
  • v případě zkrácení pobytu o 2 dny nárok na náhradu za první den nevzniká, za druhý den, o který je pobyt zkrácen vniká nárok na náhradu ve výši 50 %
  • v případě zkrácení pobytu o 3 a více dnů nárok na náhradu za první den nevzniká, za druhý den vzniká nárok na náhradu ve výši 50% a za třetí a další dny vzniká nárok na náhradu ve výši 100%

10. Změny dohodnutých služeb

10.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může Resort pobyt zrušit, nebo změnit jeho program (termín, cenu, druh dopravy, místo ubytování, ubytovací zařízení, formu a způsob poskytování dalších služeb).

10.2 Při zrušení pobytu ze strany Resortu je ASL povinna tuto skutečnost oznámit klientovi ihned, do 3 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

10.3 Při závažných odchylkách od potvrzených podmínek (posun termínu nástupu pobytu o více než 24 hodin, zvýšení ceny o více než 10 %, změna místa ubytování, změna způsobu přepravy a změna ubytovacího zařízení na nižší kategorii) je Resort povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn podmínek má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči Resortu. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít Resort za to, že se změnou souhlasí.

11. Reklamační řízení

11.1 V případě, že Resort neposkytne všechny služby předmětného pobytu v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které mu vznikly vlastním zaviněním.

11.2 Reklamace musí být uplatněna ihned po vzniku události v místě pobytu u průvodce pro pobyt, resp. zástupce ubytovacího zařízení, s uvedením důvodů. Jestliže se průvodci, resp. zástupci hotelu, nepodaří na místě zjednat nápravu, sepíše se zákazníkem reklamační protokol. Sepis protokolu je předpokladem uznání reklamace. Protokol musí být sepsán ve třech vyhotoveních (1 pro průvodce, resp. zástupce Resortu, 2 pro klienta) a podepsán průvodcem, resp. zástupcem ubytovacího zařízení, a klientem.

11.3 Jednu kopii reklamačního protokolu s reklamací je zákazník povinen poslat doporučeně Resortu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení pobytu. Po uplynutí této stanovené lhůty nebude brát Resort na reklamaci zřetel.

11.4 Reklamace vyřizuje ředitel resortu (jím pověřená osoba) ve lhůtě do 24 hod. ode dne uplatnění reklamace a to podle zásad daných českým právním řádem.

11.5 Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na reklamaci.

12. On-line rezervace

12.1 On-line rezervační systém umožňuje zabezpečený přístup k rezervování, respektive nákupu služeb nabízených Resortem.

12.2 Při výběru formy placení platební kartou bude klient přesměrován na chráněný server společnosti Global Payments Europe,a.s., která klientovi garantuje bezpečnost a nezcizitelnost jím vložených dat.

12.3 K platbě je možné využít platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

13. Hodnocení hostů

Resort si vyhrazuje právo požádat Klienta o zhodnocení různých aspektů pobytu a následně toto hodnocení zveřejnit na Webu. Veškerá odpovědnost vyplývající z obsahu těchto hodnocení je vyloučena.

14. Doplňování a změny Obchodních podmínek

Obchodní podmínky je možné doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k této změně dojde, je povinností Resortu novou verzi obchodních podmínek zveřejnit na Webu a ode dne účinnosti změny nebo doplnění je přikládat ke všem novým Potvrzení objednávek.

15. Ochrana osobních údajů

15.1 Ochrana a zpracování vašich osobních údajů se řídí dokumentem Zásady ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) a tvoří nedílnou součást námi uzavřeného smluvního vztahu. V rámci rezervace pobytu nebo balíčku služeb Klient potvrzuje, že se seznámil se Zásadami. Zásady jsou dostupné v aktuální verzi na Webu a jsou součástí každé potvrzené rezervace ubytování nebo balíčku služeb.

15.2 Klient může Lázním udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy elektronické pošty) za účelem zasílání informací o všech službách Lázní, o nabídkách jeho zboží a také o pořádaných akcích. Bude se jednat o zasílání jak jednotlivých obchodních sdělení, tak sdělení formou newsletteru. Udělení případného souhlasu je zcela dobrovolné ve smyslu Zásad a může být kdykoliv odvoláno.

15.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v předchozím odstavci za účelem zasílání informací a obchodních sdělení Lázní je Klient při uzavírání Smlouvy oprávněn prostřednictvím Formuláře neudělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. Po uzavření Smlouvy jej může Klient odvolat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@belohrad.cz nebo písemně na adresu Lázní nebo dle instrukcí v každém zaslaném obchodním sdělení.

14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je http://www.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.